Qui som? | Escoles Bressol | Serveis | Treballa amb nosaltres | Contacta

Escoles bressol

Cadascuna de les escoles bressol municipals té un Projecte Educatiu. Aquest projecte recull els trets d'identitat propis del centre i es concreta en un programa d'intervenció educativa que afavoreix el desenvolupament dels infants, lligat sempre al seu entorn més immediat.

  Què hi trobaran, els nens i nenes?  

- Unes educadores que els atendran de manera individualitzada.
- Un espai i materials adequats a les seves necessitats i un ambient motivador que facilita el desenvolupament harmònic dels infants.
- Un suport per anar-los ajudant a fer les coses tot sols.
- La convivència amb companys i companyes per iniciar-se en les primeres relacions socials.
- Una línia coherent d'escola.

  Què hi trobareu, els pares i mares?

- Suport per educar el vostre fill o filla en un entorn diferent del familiar.
- Informació sobre temes relacionats amb l'educació dels nens i nenes.
- Un espai per relacionar-vos amb altres famílies.
- La possibilitat de participar en l'escola i col·laborar-hi aportant coneixements i habilitats.

  Metodologia

Se segueix la metodologia de pedagogia activa, globalitzadora, buscant la pròpia experimentació a partir del contacte directe del nen i de la nena amb la realitat, tenint en compte sempre el procés que li és natural i propi.

  Objectius

- Que el nen i la nena construeixin la seva identitat personal amb la imatge positiva i justa de si mateixos.
- Que el nen i la nena visquin la seva relació amb els adults lliurement i d'una manera satisfactòria.
- Respecte de l'evolució de cada nen i nena, ajudar a aconseguir un desenvolupament integral, dins d'un ambient de llibertat, autonomia i afecte, en un espai adequat a la seva edat: ric per experimentar i crear.

  Entorn acollidor

Els espais de l'escola bressol estan preparats amb intencionalitat educativa, amb l'objectiu que els infants puguin desenvolupar les seves capacitats físiques, intel·lectuals, afectives i socials.
La distribució i l'organització dels espais, tant interiors com a l'aire lliure, estan pensats per generar un entorn físic segur i acollidor i una atmosfera càlida i alegre.
Rebem nens i nenes de 0 a 3 anys sense cap mena de discriminació social, física, cultural, d'origen o de nivell.

  Família i escola eduquem

Família i escola col·laborem estretament en el desenvolupament dels infants. Establim una relació d'intercanvi d'experiències, criteris i opinions sobre l'educació personal dels petits.
A fi d'actuar conjuntament en l'educació del nen i de la nena, es mantenen diversos contactes amb els pares i les mares. Hi ha una primera entrevista abans de començar el curs per tal de conèixer l'infant. Una reunió amb els pares i mares nouvinguts per a explicar-los el funcionament intern de l'escola i el projecte educatiu.
Es fan diverses reunions durant el curs per comentar els progressos assolits i les activitats que es duen a terme.
També es concerten totes les entrevistes que calen per establir un diàleg permanent amb els pares i amb les mares.

  Activitat quotidiana

A l'escola bressol és molt important el caràcter educatiu que tenen les tasques vinculades a la cura i necessitats dels infants: afecte, alimentació, higiene, descans, joc, seguretat.
Les activitats que es proposen als infants són: de descoberta, d'experimentació, de manipulació, de construcció, de moviment, de recreació, de representació, de comunicació i de convivència per mitjà dels diversos llenguatges (verbal, corporal, musical, plàstic i matemàtic).

  Context socialitzador

Les relacions personals constitueixen un eix fonamental en l'educació.
A cada centre s'estableix una veritable xarxa de relacions personals en diàleg constant: relacions entre infants, grans i petits, que es coneixen, s'interessen els uns pels altres i es respecten mùtuament; relacions entre infants i adults; relació directa i permanent entre el personal i les famílies; relació entre els components de l'equip del centre.

  Personal: educadors i educadores

Les escoles bressol disposen d'un director o directora de centre. L'equip docent el formen els educadors i educadores que atenen els infants i les seves famílies, que treballen conjuntament per dur a terme el projecte educatiu de l'escola. Amb la seva intervenció incideixen en la construcció del coneixement i l'aprenentatge, i en el desenvolupament global dels infants.
A cada escola bressol funciona la comissió de seguiment de centre, per tal d'assegurar la implicació de tota la comunitat educativa, formada pel director o directora del centre, l'AMPA, l'Ajuntament i l'empresa.
Oferim una formació permanent dels nostres professionals.